Onze aanpak voor het beschermen van uw privacy

Hartelijk dank om ons uw persoonsgegevens toe te vertrouwen. Wij, To The Point Events bvba, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 303, 3500 Hasselt, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.191.005, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw toekomstige deelname aan Tribespot (hierna, ‘Evenement’).

In dat opzicht treden wij op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt in het kader van Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”).

Wij hechten veel belang aan uw privacy en we streven naar de bescherming ervan deze privacyverklaring na te leven. We zullen transparant optreden door u duidelijke informatie te geven over welke persoonsgegevens we verzamelen; wat we ermee doen en waarom; met wie we ze delen; hoe we persoonsgegevens beschermen en welke keuzes u heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door ons en derde partijen.

We behouden het recht om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente privacyverklaring kan u altijd op de website www.tribespot.be vinden.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Persoonsgegevens ‘verwerken’ betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Deze sectie legt uit welke persoonsgegevens we verwerken, waar we ze bekomen en waarom.

Indien u wenst deel te nemen aan het Evenement – dat digitaal op een platform wordt georganiseerd en toegankelijk is via het domein www.tribespot.be (hierna ‘het Platform’) – moet u zich op voorhand registreren op www.tribespot.be. Deze voorafgaande registratie vereist op haar beurt dat bepaalde persoonsgegevens met ons worden gedeeld. Deze persoonsgegevens zijn onder meer:

  • Identiteitsgevens zoals uw voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of gelijkaardige identificatie, profielfoto, titel, beroepsfunctie en geslacht. Dit omvat ook andere audiovisuele inhoud waarin u verschijnt door bij te dragen of deel te nemen aan het Evenement.
  • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, bedrijfsadres, land.
  • Technische gegevens zoals uw logingegevens, browsertype en -versie, hardware-informatie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in soorten en versies, besturingssysteem en website alsook andere technologie op de toestellen die u gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform.
  • profielgegevens zoals uw gebruikersnaam en paswoord, instellingen, feedback en antwoorden op enquêtes.
  • Gebruiksgegevens zoals informatie over hoe u de diensten op het Platform gebruikt.
  • We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor alle doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens. Ze worden echter niet als persoonsgegevens beschouwd aangezien deze gegevens uw identiteit niet rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen onthullen.

Naast deze gegevens die u actief met ons deelt wanneer u het registratieformulier invult, kunnen we ook gegevens met betrekking tot het IP-adres dat u gebruikt, verwerken om de werking van de diensten gerelateerd aan het Evenement te verbeteren.

Wanneer de registratie is voltooid, ontvangt de geregistreerde deelnemer een e-mail die zijn deelname bevestigt alsook de mogelijkheid om zijn paswoord opnieuw aan te vragen of te veranderen. De toegang tot het Platform wordt enkel ontgrendeld wanneer het Evenement plaatsvindt.

Wat zijn de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en wat is de rechtsgrondslag hiervoor?

In de eerste plaats verzamelen we persoonsgegevens op basis van uw geïnformeerde toestemming.

We verzamelen ook, voor zover nodig, persoonsgegevens die de gebruiker in staat stellen deel te nemen aan de activiteiten die plaatsvinden op het Platform en dus om de overeenkomst die we met u afsluiten met betrekking tot de deelname aan het Evenement, uit te voeren.

Tot slot verzamelen we uw persoonsgegevens met het oog op het gerechtvaardigde belang dat door ons als de verantwoordelijke voor de verwerking wordt nagestreefd, met name om uw feedback te krijgen over onze diensten en voorstellen.

De bescherming van uw persoonsgegevens

Wij verkopen of verhandelen uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. We onthullen enkel persoonsgegevens aan geautoriseerde serviceproviders (zie hieronder).

Het aantal personen dat toegang heeft tot de persoonsgegevens van de gebruiker, is beperkt. Toegang wordt enkel aan deze personen verleend voor zover dat de betrokken informatie nodig is voor de goede uitvoering van hun taken. Deze geautoriseerde personen zijn in ieder geval gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben redelijke maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”).

Hoe lang verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van de gebruiker voor de duur van het Evenement. Na het Evenement worden uw persoonsgegevens onmiddellijk en permanent verwijderd.

Wat zijn uw privacyrechten?

Deze sectie beschrijft de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u uw rechten wil uitoefenen of meer informatie over hen wenst te bekomen, kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u vindt aan het einde van deze privacyverklaring.

Recht tot toegang

U heeft recht op een bevestiging of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens alsook om informatie met betrekking tot onze verwerking. Indien u vragen hebt of meer wenst te weten over de persoonsgegevens die we verwerken, kan u altijd contact met ons opnemen en zullen we u nadere informatie verstrekken.

Recht op rectificatie

Indien u gelooft dat we onjuiste persoonsgegevens opslaan, zoals verkeerd gespelde namen, een oude naam of een oud adres, kan u ons vragen om dit te verbeteren.

Recht op gegevenswissing / recht op vergetelheid

U heeft het recht ons te verzoeken om permanent uw persoonsgegevens te wissen uit onze bestanden.

Recht om toestemming in te trekken

In het geval dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die reeds is gebeurd op basis van de toestemming gegeven voor deze intrekking. Merk op dat alle aspecten van een gestarte marketingcampagne niet kunnen worden beëindigd na de intrekking van een toestemming.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht een klacht tegen ons in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit; voor België: de Gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt haar contactgegevens hieronder.

Wie contacteren?

Indien u vragen heeft over onze privacyverklaring of -praktijken, kan u contact met ons opnemen. U kan To The Point Events bvba contacteren als de algemene beheerder van het Platform via hello@tribespot.be.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kan u de Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussels
E-mail: contact(at)apd-gba.be
Telefoonnummer: +32 (0)2 274 48 00